Unikali mentorystės programa

Unikali mentorystės programa – tai raktas į sėkmingą vaiko ugdymo procesą, galimybė kiekvienam mokiniui atskleisti savo talentus ir gebėjimus. Mentorystės programa sukurta, siekiant individualų dėmesį kiekvienam vaikui padaryti prasmingesniu, apimančiu daug daugiau nei tik mokomosios medžiagos individualizavimas.

Mentorystės programos tikslas – skatinti kiekvieno mokinio asmeninį tobulėjimą, savivertės ir atsakomybės didinimą, kryptingai ugdyti individualius gebėjimus. Siekiama ypatingą dėmesį skirti kiekvieno vaiko asmeniniam augimui. Individualią mokinio pažangą ir asmeninį tobulėjimą mokytojas–mentorius periodiškai aptaria su moksleiviu ir jo tėvais asmeninių pokalbių metu. Per susitikimus mentorius kartu su mokiniu analizuoja jo išsikeltus tikslus, padeda nu(si)matyti tobulintinas sritis ir tolimesnius žingsnius, stebi, kaip sekasi juos įgyvendinti.

Asmeninio augimo stebėsena didina mokinio mokymosi motyvaciją, skatina individualią pažangą, padeda kiekvienam moksleiviui pasiekti aukščiausių asmeninių rezultatų.

Daugiau >>

Anglų kalbos mokymas

Anglų kalbos ugdymas pradedamas ankstyvajame amžiuje taikant imersijos metodą. Imersijos metodas – vienas iš natūraliausių užsienio kalbos mokymo metodų, kai visos veiklos ir bendravimas vyksta tik anglų kalba. Ankstyvame amžiuje vaikai greitai įsisavina anglų kalbą, ypač kai tą kalbą girdi kiekvieną dieną ir įvairiose situacijose. Anglų kalbos veiklas veda anglakalbė mokytoja iš Didžiosios Britanijos ir mokytoja iš Lietuvos.

Užsienio kalbos mokymo metodika puikiai dera su Gedimino miesto mokykloje diegiama unikalia mentorystės programa. Mokytojas nebėra vien tik žinių perteikėjas. Mokytojas eina šalia mokinio, motyvuoja, skatina tobulėjimą. O pamoka nesibaigia, uždarius klasės duris. Taip kuriamas būtinas šiam procesui tęstinumas, ieškomi ir surandami nauji, įdomūs metodai ir priemonės, kurie domina mokinius ir juos labiau įtraukia į mokymosi procesą. Labai svarbi dalis – baimės suvaldymas. Mokytojai padėdami mokiniams įvaldyti užsienio kalbą dažną mokinių išankstinę nuostatą „aš nieko nemoku, man nesiseka“ keičia į „aš mokausi, o klaidos yra neišvengiama mokymosi proceso dalis“. Jau nuo 4 metų  pradedamas sistemingas anglų kalbos mokymas.

Daugiau >>

Gamtamokslinis ugdymas pasitelkiant mokslininkus

Gedimino miesto mokyklos gamtamokslinio ugdymo pagrindas – bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centru.

Universiteto mokslininkai, darbuotojai, savanoriai, studentai kartu su mokytojais vykdo įvairias veiklas su mokiniais: veda pamokas mokykloje, Gyvybės mokslų centre, muziejuose, kartu su vaikais atlieka tiriamuosius darbus, konsultuoja, dalyvauja organizuojamose stovyklose, renginiuose.

Mokyklos bendradarbiavimas su Universitetu – pastovus procesas, užtikrinantis mokymo proceso kokybę, siekiant, kad mokiniai giliau suvoktų vykstančius procesus ir reiškinius. Mokinių gebėjimai ugdomi, pasitelkiant patirtinio mokymo ir mokslinio tyrimo metodus, integruojant pasaulio pažinimo, technologijų, matematikos ir kitų mokomųjų dalykų turinį. Siekiant ugdymo tikslų, vaikai skatinami klausti, mokomi kelti hipotezes, ir, atlikę tyrimus, pateikia savo mokslines išvadas. Siekiant mokiniams padėti pažinti juos supančią gamtą, joje vykstančius procesus ir reiškinius, ugdant suvokimą, kad kiekvienas esame gamtos dalis, gamtamoksliniai tyrimai pradedami jau priešmokyklinėje klasėje. 

Daugiau >>

Asmenybės ugdymas

Kiekvienas mokinys yra skirtingas, todėl priimamas toks, koks jis yra, o jo nuomonė turi būti išgirsta. Asmenybė ugdoma, bendradarbiaujant su šeima, skiepijant bendražmogiškas vertybes, o tarpusavio santykiai grindžiami pagarba vienas kitam, draugiškumu ir empatija. Iškilusios problemos sprendžiamos susitariant, išklausant ir priimant kito nuomonę, prisiimant atsakomybę. Ugdoma mylinti savo šalį pilietiška asmenybė, kuri domisi savo miesto ir šalies istorija, puoselėja tautos tradicijas ir kultūrą.

Daugiau >>

Kalbinis ugdymas

Geros užsienio kalbos žinios globalizacijos akivaizdoje jau yra ne privalumas, o būtinybė norit siekti karjeros bei susikurti kokybišką gyvenimą. Todėl jau priešmokyklinėje klasėje pradedamas sistemingas užsienio (anglų) kalbos mokymas, paremtas Language Coaching mokymu. Po dviejų metų, t. y. nuo antros klasės mokoma antros užsienio kalbos. Taip kuriamas tęstinumas, būtinas kalbinio ugdymo procesui, ieškomi ir surandami nauji, įdomūs metodai ir priemonės, kurie domina mokinius ir juos labiau įtraukia į mokymosi procesą.

Daugiau >>

Technologinis ugdymas

Nuo pat pirmųjų mokymosi metų į ugdymo procesą integruojamos informacinės technologijos skatina domėtis jomis, padeda ugdyti informacijos paieškos ir jos pritaikymo reikiamame kontekste gebėjimus. Inovatyvūs technologiniai sprendimai didina mokymosi motyvaciją, sukuria šiuolaikišką aplinką ir palengvina mokinio kasdienybę.

Daugiau >>

Patirtinis mokymas(-is)

Nuo pat pirmųjų savo gyvenimo dienų pasaulį atrandame jį patirdami. (Pa)tyrimas yra mums natūralus ir veiksmingas būdas, padedantis geriau suvokti mus supančią aplinką, reiškinius, todėl viena iš esminių mokymosi strategijų mokykloje yra patirtinis mokymasis. Tyrinėdami aplinką, pritaikydami turimą patirtį, vaikai greičiau įsisavina mokomąją medžiagą, supranta sudėtingus procesus, geba juos paaiškinti grįsdami faktais. Tai leidžia mokiniams įsisavinti žinias per realią gyvenimiškąją patirtį. Patirtinis ugdymas didina mokinių mokymosi motyvaciją, daro mokymąsi prasmingą ir įdomų, suklydus suteikia galimybę mokiniams bandyti iš naujo, gauti rezultatą ir juo pasidžiaugti. Patirtiniame mokyme naudojama daug vaizdinės ir garsinės medžiagos. Taip skatinamas vaikų kūrybingumas, nuomonės išsakymas, argumentavimas, motyvacijos didinimas. Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius. Čia svarbu viskas, kuo vaikas remiasi gyvenime patirdamas, atrasdamas.

Daugiau >>

Integruotas ugdymas

Integruotas ugdymas – gebėjimų ir kompetencijų ugdymas bet kurios ugdomosios veiklos metu. Pirmenybė teikiama tarpdalykiniam gebėjimų integravimui. Integruojant kelis mokomuosius dalykus ugdomos mokinių komunikavimo, gebėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos, problemų sprendimo gebėjimai. Ugdymas organizuojamas kaip vieninga sistema, veiklų trukmė pasirenkama pagal temos aktualumą bei veiklų pobūdį.

Daugiau >>

Ugdymo programos

Mokinių gebėjimai ugdomi pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Pradinio ugdymo bendrąsias programas ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas.

SUSITIKIME ASMENIŠKAI

  Pasirinkite laiką

SUSITIKIME ASMENIŠKAI

  Pasirinkite laiką