Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja VšĮ Gedimino miesto mokykla (toliau - Įstaiga), veikiančios adresu Gervėčių g. 4, Vilnius, kurios elektroninis paštas info@gediminomokykla.lt, kurios juridinio asmens kodas yra 304925206 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.gediminomokykla.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įstaigai priklausančioje interneto svetainėje (https://www.gediminomokykla.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.

3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Įstaiga.

4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
5.2. Asmens  duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

7. Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.

8. Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Įstaigai savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

9. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įstaiga renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:
9.1. Lankotės Įstaigos valdomoje Svetainėje ir/ar Įstaigos socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;
9.2. Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Įstaiga;
9.3. Teikiate Įstaigai savo prekes ar paslaugas;
9.4. Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Įstaiga kaip paslaugų gavėjas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Įstaiga verslo ar vartojimo santykių.

10. Už asmens duomenų apsaugą Įstaigoje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: el. paštas: jurgita@veritasbona.lt (duomenų apsaugos pareigūnas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

11. Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (paslaugų gavėjas, tiekėjas, svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip su Įstaiga bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Įstaiga gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.

12. Žemiau rasite asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų kategorijos ir tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Ugdymo sutarties su Įstaiga sudarymas

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data*

 

Jautrūs duomenys, reikalingi paslaugai suteikti: informacija apie vaiko sveikatos būklę, spec. poreikius*

 

Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas*

 

Paslaugos duomenys: paslaugos aprašymas, kaina*

 

Mokėjimo už suteiktas paslaugas informacija.

Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

 

Prisijungimas prie asmeninės paskyros

Paskyros prisijungimo informacija: prisijungimo el. paštas, slaptažodis ar kiti apsaugos kodai

Asmens duomenys yra saugomi aktyvaus paskyros naudojimo laikotarpiu ir 1 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotis

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

Asmeninė paskyros sukūrimas

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, asmens*

 

Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris*

 

Asmens duomenys yra saugomi aktyvaus paskyros naudojimo laikotarpiu ir 1 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotis

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

 *pažymėtų duomenų pateikimas yra būtinas, jei pageidaujate su Įstaiga sudaryti sutartį, sukurti asmeninę paskyrą ar prie jos prisijungti.

KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

13. Įstaiga be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

14.  Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.

15. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

16. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

17. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Tinklapyje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

18. Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Įstaiga imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Įstaigos paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

19. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Įstaiga yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

JŪSŲ PAREIGOS

20. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Įstaigai pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

JŪSŲ TEISĖS

21. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

22. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
22.1 Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu jurgita@veritasbona.lt.

23. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
23.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu jurgita@veritasbona.lt.

24. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
24.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu jurgita@veritasbona.lt.

25. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
25.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu jurgita@veritasbona.lt.

26. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
26.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu jurgita@veritasbona.lt.
26.2. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

27. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

28. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

29. Įstaiga naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:
29.1.  Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio;
29.2.  Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Įstaigai pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;
29.3.  Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Įstaiga galėtų suteikti patobulintas funkcijas;
29.4.  Tiksliniai slapukai: Įstaiga gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Įstaigos teikiamos paslaugos, dominančios konkrečius vartotojus.

30. Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

31. Internetinėje svetainėje https://www.gediminomokykla.lt/ naudojami šie slapukai:

Tipas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Domenas

Galiojimo terminas

Analitinis

__ga

Naudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėje

https://www.gediminomokykla.lt/

2 metai

_gat

Naudojamas kontroliuoti interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui.

1 minutė

_gid

Naudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus.

1 diena

Funkcinis

PHPSESSID

Naudojamas lankytojo sesijai palaikyti.

Sesija

gedimino-popup

Naudojamas informuoti lankytoją apie svetainėje naudojamus slapukus. 

1 mėnuo

Trečiųjų šalių

1P_JAR

Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naudojimąsi tinklapiu ir aplankytas reklamų svetaines.

1 mėnuo

CONSENT

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

2 metai

NID

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

6 mėnesiai

AnalyticsSyncHistory

Naudojamas informacijai apie laiką, kai lankytojams buvo atliktas sinchronizavimas su lms_analytics slapuku, saugoti.

1 mėnuo

UserMatchHistory

Naudojamas „LinkedIn“ skelbimų ID sinchronizavimui.

1 mėnuo

bcookie

Naršyklės identifikavimo slapukas, skirtas unikaliai identifikuoti įrenginius, kurie pasiekia „LinkedIn“, kad būtų aptiktas piktnaudžiavimas platforma.

2 metai

Trečiųjų šalių

lang

Naudojamas lankytojo kalbos nustatymui atsiminti, siekiant užtikrinti, kad LinkedIn.com būtų rodoma kalba, kurią vartotojas pasirinko nustatymuose.

https://www.gediminomokykla.lt/

Sesija

li_gc

Naudojamas saugoti lankytojų sutikimą dėl slapukų naudojimo neesminiais tikslais.

2 metai

lidc

Naudojamas duomenų centro pasirinkimui.

1 diena

32. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

33. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

34. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

35. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

36. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

38. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.

39. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

40. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

41. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

42. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

43. Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu jurgita@veritasbona.lt.

44. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2022 m. sausio 20 d.

Priėmimas 2024–2025 mokslo metams jau prasidėjo! Registruokitės į asmeninį susitikimą ir susipažinkite su Gedimino miesto mokykla. Registracija

Priėmimas 2024–2025 mokslo
metams jau prasidėjo!

  Renkame 0–6 klases

  SUSITIKIME GYVAI: Gervėčių g. 4

Registracija